top of page
diana-light-s358rpxEALI-unsplash.jpg

Adatvédelmi tájékoztató hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezeléshez
Evital-MOM Gyógyszertár Zrt. - Hatályba lépés: 2022.október 1.

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A jelen tájékoztató célja, hogy információt adjon az Evital-MOM Gyógyszertár Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéshez kapcsolódóan. 
Az Evital-MOM Gyógyszertár Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a https://mailchi.mp/2bbc04b43e36/evital_hirlevel weboldalon és papír alapon hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
Név: Evital-MOM Gyógyszertár Zrt.
Székhely és levelezési cím: 1123. Budapest, Alkotás utca 53.
Telefonszám: +361/2250202
Képviselő: Vincze Edit vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő neve: Horváth Zsuzsanna
Email cím: horváth.zsuzsanna@mom.e-vital.hu
 
3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 
A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük: keresztnév, e-mail cím
 
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1 Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.
4.2 Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja. 
4.3 Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.4 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart. Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.
 
6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelővel szerződésben álló Adatfeldolgozó és azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

Az Adatkezelő marketing tevékenységének kialakítása, illetve megvalósítása érdekben külső szolgáltatót (szerződéses partnert) mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az Adatkezelő egyes marketing kampányainak lebonyolítása érdekében közreműködik. Ennek keretében az adott szolgáltató részére a hírlevélre feliratkozók adatai átadásra kerülnek, amely adatokat célhoz kötötten, csak az Adatkezelő üzleti tevékenységével, akcióival, ajánlataival kapcsolatos hírlevelek megküldése céljából használhatnak fel. Az adatfeldolgozó az átadott személyes adatok tekintetében önálló adatkezelési tevékenységet nem végezhet. Az adatfeldolgozó adatai:

 

cégnév:         Csiszár-Döbröntei Zsófia EV

székhely:       1025 Budapest Csalán út 4.

elérhetőség:  dobrontei.zsofia@gmail.com

Az Adatkezelő hírleveleinek megküldéséhez MailChimp hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltatás veszi igénybe, ennek keretében a hírlevélre feliratkozók adatai a megküldés érdekékben a külső szolgáltató, mint adatfeldolgozó szerverein is tárolódnak. A külső szolgáltató adatai:

 

cégnév:         The Rocket Science Group LLC

székhely:       675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308

elérhetőség:  legal@mailchimp.com

A The Rocket Science Group LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek, így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

 

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

Egyebekben az az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat senkinek nem adja át.7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1 Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.
7.2 Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.
Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
7.3 Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: horvath.zsuzsanna@e-vital.hu
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
7.4 Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az horvath.zsuzsanna@e-vital.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat. 
Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
7.5 Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
7.6 Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. LEIRATKOZÁS
Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.2 Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.3 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.
 
Budapest, 2022. szeptember 26.
Evital-MOM Gyógyszertár Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

bottom of page